Oplossing deel 1

Oplossing opwarmers

Opwarmers

//Maak een array gevuld met de getallen 0 tot 100
int[] getallen = new int[10];
for(int i = 0; i < 10; i++)
{
  getallen[i] = i + 1;
  Console.Write(getallen[i] + ",");
}

//Maak een array gevuld met de getallen van 100 tot 0
int[] getallen = new int[100];
int counter = 100;
for(int i = 0; i < getallen.Length; i++)
{
  getallen[i] = counter; //zonder counter: getallen[i] = 100 - i;
  counter--;
  Console.Write(getallen[i] + ",");
}

//Maak een array gevuld met de letters a tot z
char[] letters = new char[26];
int startascii = 97;
for(int i = 0; i < letters.Length; i++)
{
  letters[i] = (char)(startascii + i);
  Console.Write(letters[i] + ",");
}

//Maak een array gevuld met willekeurige getallen tussen 1 en 100 (array is 20 lang)
int[] getallen = new int[20];
Random r = new Random();
for(int i = 0; i < getallen.Length; i++)
{
  getallen[i] = r.Next(1, 101);
  Console.Write(getallen[i] + ", ");
}

//Maak een array gevuld met afwisselen true en false (lengte is 30)
bool[] binary = new bool[30];
for(int i = 0; i < binary.Length; i++)
{
  if(i % 2 == 0) 
    binary[i] = true;
  else
    binary[i] = false;

  Console.Write(binary[i] + ", ");
}

ArrayOefener1

int[] getallen = new int[10];
//Invoer
Console.WriteLine("Voer 10 gehele getallen in");
for (int i = 0; i < getallen.Length; i++)
{
  getallen[i] = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
}

//Verwerking (kan ook in lus hierboven ineens)
int som = 0;
double gemiddelde = 0;
int grootste = getallen[0];
for (int i = 0; i < getallen.Length; i++)
{
  som += getallen[i]; //som
  if (getallen[i] > grootste)
    grootste = getallen[i];
}
Console.WriteLine("******");
Console.WriteLine($"Som is {som}, Gemiddelde is {(double)som/getallen.Length}, Grootste getal is {grootste}");
Console.WriteLine("******");

Console.WriteLine("Geef minimum getal in?");
int keuze = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
if(keuze > grootste)
  Console.WriteLine("Niets is groter");
else
{
  for (int i = 0; i < getallen.Length; i++)
  {
    if (getallen[i] >= keuze)
      Console.Write($"{getallen[i]}, ");
  }
}

ArrayOefener2

static void Main(string[] args)
{
  int length = 5;
  int[] A = VraagVulArray(length);
  int[] B = VraagVulArray(length);
  int[] C = new int[length];

  Console.WriteLine("Array c bevat:");
  for (int i = 0; i < length; i++)
  {
    C[i] = A[i] + B[i];
    Console.Write($"{C[i]}, ");
  }
}

static int[] VraagVulArray(int lengte)
{
  int[] array = new int[lengte];
  Console.WriteLine("Voer 5 gehele getallen in");
  for (int i = 0; i < lengte; i++)
  {
    array[i] = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
  }
  return array;
}

Vraag Array

string[] vragen =
{
  "Hoe oud ben je?",
  "Wat is je postcode?",
  "Hoeveel broers heb je?",
  "Hoeveel zussen heb je?",
  "Wanneer ben je geboren?",
  "Hoeveel is 3+5?"
};
int[] antwoorden = new int[vragen.Length];

for (int i = 0; i < vragen.Length; i++)
{
  Console.WriteLine(vragen[i]);
  antwoorden[i] = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
}

Console.WriteLine("Je antwoorden:");
for (int i = 0; i < vragen.Length; i++)
{
  Console.WriteLine($"{vragen[i]}: {antwoorden[i]}");
}

Array Zoeker

Om niet steeds 10 getallen tijdens testen te moeten invullen gebruik ik Random om snel 10 getallen willekeurig te genereren:

int[] ar = new int[10];
Random rand = new Random();
for (int i = 0; i < ar.Length; i++)
{
  ar[i] = rand.Next(1, 100);
  Console.WriteLine(ar[i]);
}
Console.WriteLine("Welk getal moet verwijderd worden?");
int todel = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());

//index van te zoeken getal zoeken
int index = -1;
bool found = false;
for (int i = 0; i < ar.Length; i++)
{
  if(!found && ar[i] == todel)
  {
    found = true;
    index = i;
  }
}

//alle elementen vanaf index met 1 plekje vooruitschuiven
if(found)
{
  for (int i = index; i < ar.Length-1; i++)
  {
    ar[i] = ar[i + 1];
  }
  ar[ar.Length - 1] = -1; //laatste element op -1
}

//Array tonen
for (int i = 0; i < ar.Length; i++)
{
  Console.WriteLine(ar[i]);
}

Leveringsbedrijf

Je kan dit ook oplossen met BinarySearch maar dan moet je wel de postcodes gesorteerd plaatsen in de array (sorteren via Array.Sort in code zal niet werken daar dan de relatie met kgpergemeente verloren gaat).

int[] postcodes = {1000, 2020, 2013, 4500, 2340, 1200, 9999, 6666, 2362, 2340};

int[] kgpergemeente = {12, 214, 3, 15, 56, 900, 13, 5, 111, 43};

Console.WriteLine("Geef gewicht pakket");
int gewicht = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
Console.WriteLine("Naar welke postcode wenst u dit pakket te versturen?");
int postcode = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());

//Zoek postcode
bool gevonden = false;
int index = -1;
for (int i = 0; i < postcodes.Length; i++)
{
  if (postcodes[i] == postcode)
  {
    gevonden = true;
    index = i;
  }
}
//berekenprijs
if (gevonden)
{
  int prijs = gewicht * kgpergemeente[index];
  Console.WriteLine($"Dit zal {prijs} euro kosten.");
}
else
  Console.WriteLine("Postcode niet gevonden!");

Hamming Distance

Methode IsRealDNA hoorde niet bij opgave, maar is handig als om extra gebruiksvriendelijkheid aan te bieden:

static void Main(string[] args)
{
  Console.WriteLine("Geef DNA string 1");
  char[] dna1 = Console.ReadLine().ToCharArray();
  Console.WriteLine("Geef DNA string 2");
  char[] dna2 = Console.ReadLine().ToCharArray();
  if (dna1.Length == dna2.Length && IsRealDNA(dna1) && IsRealDNA(dna2))
  {
    int hamdist = 0;
    for (int i = 0; i < dna1.Length; i++)
    {
      if (dna1[i] != dna2[i])
        hamdist++;
    }
    Console.WriteLine($"Distance is {hamdist}");
  }
  else
  {
    Console.WriteLine("Error: DNA strings niet van gelijke lengte of bevat illegale tekens");
  }
}

static bool IsRealDNA(char[] dna)
{
  for (int i = 0; i < dna.Length; i++)
  {
    char tocheck = dna[i];
    if (tocheck != 'G' && tocheck != 'C' & tocheck != 'A' && tocheck != 'T')
      return false;
  }
  return true;
}

Oplossingen deel 2

Parkeergarage

static void Main()
{
  Console.WriteLine("Geef aantal auto's in:");
  int aantal = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());

  double[] duur = new double[aantal];

  for (int i = 0; i < duur.Length; i++)
  {
    Console.WriteLine($"Geef parkeertijd auto {i + 1} in (uren)");
    duur[i] = Convert.ToDouble(Console.ReadLine());

  }

  ToonResultaat(duur);
}

static void ToonResultaat(double[] duur)
{
  double somDuur = 0;
  double somKost = 0;
  Console.WriteLine("AutotDuurtKost");
  for (int i = 0; i < duur.Length; i++)
  {
    double kost = berekenKosten(duur[i]);
    somKost += kost;
    somDuur += duur[i];

    Console.WriteLine($"{i+1}t{duur[i]}t{berekenKosten(duur[i])}");
  }
  Console.WriteLine($"Totaalt{somDuur}t{somKost}");
}

static double berekenKosten(double duur)
{

  double kost = 2;
  if (duur > 3)
  {
    double extra = Math.Ceiling(duur - 3);
    kost += (extra * 0.5);

  }
  if (duur >= 24)
  {
    kost = 10;
  }
  return kost;
}

ArrayViewer

static void VisualiseerArray(int[] array)
{
  for (int i = 0; i < array.Length; i++)
  {
    Console.Write($"{array[i]}t");
  }
  Console.Write(Environment.NewLine);
}

Caesar Encryptie

static char[] DeCrypt(char[] cipertext, int key)
{
  return Encrypt(cipertext, -key);
}

static char[] Encrypt(char[] plaintext, int key)
{
  char[] result = new char[plaintext.Length];
  //werkt enkel voor kleine letters
  for (int i = 0; i < plaintext.Length; i++)
  {
    if (plaintext[i] == ' ')
      result[i] = ' ';
    else
    {
      int newchar = (int)plaintext[i] + key;
      if (newchar > 122) //nodig voor encrypt
        newchar -= 26;
      else if (newchar < 97) //nodig voor decrypt
        newchar += 26;

      result[i] = (char)newchar;
    }
  }
  return result;
}

Determinant

static int BerekenDeterminant(int[,] aMatrix)
{
  return aMatrix[0, 0] * aMatrix[1, 1] - aMatrix[0, 1] * aMatrix[1, 0];
}

Robot simulator

enum richtingen {Noord, Oost, Zuid, West};
static void Main(string[] args)
{
  int x = 7;
  int y = 3;
  richtingen richting = richtingen.Noord;
  bool[,] map = new bool[20, 20];

  string tekst = "AALAALALAAARAARAA";

  char[] opdrachten = tekst.ToCharArray();

  for (int i = 0; i < opdrachten.Length; i++)
  {
    switch (opdrachten[i])
    {
      case 'R':
        richting = RoteerRechts(richting);
        break;
      case 'L':
        richting = RoteerLinks(richting);
        break;
      case 'A':
        //missing: checken dat er niet uit randen wordt gegaan
        switch (richting)
        {
          case richtingen.Noord:
            y--;
            break;
          case richtingen.Oost:
            x++;
            break;
          case richtingen.Zuid:
            y++;
            break;
          case richtingen.West:
            x--;
            break;
          default:
            break;
        }
        map[x, y] = true;
        break;
    }
    TekenKaart(map);
    Console.ReadKey();
  }
}

private static void TekenKaart(bool[,] map)
{
  Console.Clear();
  for (int i = 0; i < map.GetUpperBound(0); i++)
  {
    for (int j = 0; j < map.GetUpperBound(1); j++)
    {
      if (map[j, i] == false)
        Console.Write(".");
      else
        Console.Write("X");
    }
    Console.Write(Environment.NewLine);
  }
}

private static richtingen RoteerLinks(richtingen richting)
{
  switch (richting)
  {
    case richtingen.Noord:
      return richtingen.West;
      break;
    case richtingen.Oost:
      return richtingen.Noord;
      break;
    case richtingen.Zuid:
      return richtingen.Oost;
      break;
    case richtingen.West:
      return richtingen.Zuid;
      break;
  }
  return richtingen.Noord;
}

private static richtingen RoteerRechts(richtingen richting)
{
  switch (richting)
  {
    case richtingen.Noord:
      return richtingen.Oost;
      break;
    case richtingen.Oost:
      return richtingen.Zuid;
      break;
    case richtingen.Zuid:
      return richtingen.West;
      break;
    case richtingen.West:
      return richtingen.Noord;
      break;
  }
  return richtingen.Noord;
}