Train the Impactfull Trainer

High Impact Learning that Lasts is een fijne didactiek om in een training te hanteren, maar hoe doe je dit het best?

De vervolgopleiding, ‘Train the Impactfull Trainer’,is een verdiepend traject dat meer ingaat op de HILL didactiek. Deze trainingbestaat uit 4 contactmomenten waarin de bouwstenen van dit principe wordenverduidelijkt en ingeoefend. Daarnaast gaat deze opleiding ook in op EduScrum en het Goslow to go fast principe. In dit traject is ook een terugkommomentinbegrepen om terug te kijken op de toepassing in de praktijk. Deze opleidingwordt over een periode van 3 maanden verspreid.

900.00 voor 3 maanden