String interpolation

Strings samenvoegen

Je kan strings en variabelen samenvoegen tot een nieuwe string op verschillende manieren:

  • +-operator
  • $ string interpolation
  • Of de oude manier: String.Format()

In deze cursus prefereren we manier 2, de string interpolatie. Dit is de meest moderne aanpak.

In dit hoofdstuk

We gaan van volgende informatie uit:

Stel dat je 2 variabelen hebt int age=13 en string name="Finkelstein". We willen de inhoud van deze variabelen samenvoegen in een nieuwe string result die zal bestaan uit de tekst: Ik ben Finkelstein en ik ben 13 jaar oud.

Volgende 3 manieren tonen hoe je steeds tot voorgaande string zal komen.

Manier 1: String samenvoegen met de +-operator

Je kan string en variabelen eenvoudig bij elkaar ‘optellen’. Ze worden dan achter elkaar geplakt als het ware.

string result= "Ik ben "+ name + " en ik ben "+ age+ " jaar oud.";

Let er op dat je tussen de aanhalingsteken (binnen de strings) spaties zet indien je het volgende deel niet tegen het vorige stringstuk wilt ‘plakken’.

Manier 2: String interpolation met $

In de oude dagen van C# gebruikten we String.Format() (zie hieronder) om meerdere strings en variabelen samen te voegen tot één string. Nu kan dat met string interpolation waarbij we het $-teken gebruiken.

Door het $-teken VOOR de string te plaatsen geef je aan dat alle delen in de string die tussen accolades staan { } als code mogen beschouwd worden. Een voorbeeld maakt dit duidelijk:

string result= $"Ik ben {name} en ik ben {age} jaar oud.";

In dit geval zal dus de inhoud van de variabele name tussen de string op de plek waar nu {name} staat geplaatst worden. Idem voor age. Zoals je kan zien is dit veel meer leesbare code dan de eerste manier.

Berekeningen doen bij string interpolatie

Je mag eender welke expressie tussen de accolades zetten bij string interpolation, denk maar aan:

string result= $"Ik ben {name} en ik ben {age+4} jaar oud.";

Alle expressies tussen de accolades zullen eerst uitgevoerd worden voor ze tussen de string worden geplaatst. De uitvoer wordt nu dus: Ik ben Finkelstein en ik ben 17 jaar oud.

Eender welke expressie is toegelaten, dus je kan ook complexe berekeningen of zelfs andere methoden aanroepen:

string result= $"Ik ben {age*age+(3%2)} jaar oud.";

Manier 3: String.Format()

String interpolatie met het $-teken is een nieuwe C# aanwinst. Je zal echter nog veel documentatie en online code tegenkomen die nog met String.Format werkt (ook zijn er nog zaken waar het te prefereren is om String.Format te gebruiken i.p.v. 1 van vorige manieren). Om die reden bespreken we dit nog in deze cursus.

String.Format is een ingebouwde methode die string-interpolatie toe laat op een iets minder intuïtieve manier:

string result= String.Format("Ik ben {0} en ik ben {1} jaar oud.",name,age);

Het getal tussen de accolades geeft aan de hoeveelste parameter na de string hier in de plaats moet gezet worden (0= de eerste, 1= de tweede, enz).

Volgende code zal een ander resultaat geven:

string result= String.Format("Ik ben {1} en ik ben {1} jaar oud.",name,age);

Namelijk: Ik ben 13 en ik ben 13 jaar oud.

Wens je meer informatie over string.Format, kijk dan hier.

Mooier formatteren

Zowel bij manier 2 als 3 kan je ook bepalen hoe de te tonen variabelen en expressies juist weergegeven moeten worden. Je geeft dit aan door na de expressie, binnen de accolades, een dubbelpunt te plaatsen gevolgd door de manier waarop moet geformatteerd worden:

Wil je bijvoorbeeld een kommagetal tonen met maar 2 cijfers na de komma dan schrijf je:

double number = 12.345;
Console.WriteLine($"{number:F2}");

Nog enkele nuttige vormen:

  • D5: geheel getal bestaande uit 5 cijfers (123 wordt 00123) (werkt enkel op gehele getallen!)
  • E2: wetenschappelijke notatie met 2 cijfers precisie (12000000 wordt 1,20E+007)
  • C: geldbedrag (12,34 wordt € 12,34: teken van valuta afhankelijk van instellingen pc)

Alle format specifiers staan hier opgelijst.