Algemeen

In het onderwijs zien we dat het lerarentekort toeneemt. Om deze knelpunten te ondervangen ondersteunt VDAB onder andere opleidingen tot leerkracht kleuteronderwijs (= educatieve bachelor kleuteronderwijs) en leerkracht lager onderwijs ( = educatieve bachelor lager onderwijs). Vooraleer een werkzoekende kan starten in dergelijke opleiding, is er eerst nood aan een grondige inschatting waar hun belangstelling, aanleg, competenties en motivatie om in te stappen in de gewenste opleiding en het beroep ingeschat wordt.

Leren, Hint, School, Onderwerp, Achtergrond, Onderwijs

Als opdrachtnemer zal Obelisk een talentgesprek (inschattingsgesprek) opzetten voor kandidaat-cursisten voor de opleiding tot leerkracht kleuteronderwijs en leerkracht lager onderwijs. Alle kandidaat-cursisten die een aanvraag voor één van deze opleidingen hebben ingediend en bij VDAB een (digitale) informatiesessie en/of kennismakingsgesprek hebben gevolgd, worden uitgenodigd op het talentgesprek. Het talentgesprek bevat een motivatie- en competentieonderzoek ter voorbereiding van de start van de opleiding. VDAB zal instaan voor de rekrutering van deze werkzoekenden.

De talentgesprekken worden digitaal georganiseerd, met uitzondering voor:

  • de deelnemer die niet over de vaardigheden beschikt om aan een digitaal gesprek deel te nemen
  • de deelnemer die niet beschikt over de noodzakelijke instrumenten (bijvoorbeeld een pc) om een digitaal gesprek te voeren

Na het gesprek stelt de talentcoach een gedetailleerd verslag op, op maat van de kandidaat-cursist, en voegt dit toe aan het MLP-klantendossier. VDAB neemt op basis hiervan de eindbeslissing om de kandidaat-cursist toe te laten tot de opleiding, of om eerst competenties bij te schaven, of om de kandidaat te heroriënteren.